Bory-Zilina
    

Smart House

Správa a zhodnocovanie

Správa a zhodnocovanie cudzieho majetkuSprávou majetku sa spoločnosť Bôry, s. r. o. zaoberá od r. 2005, kedy spravovala majetok v hodnote 500 000€.  Najvyššiu aktivitu spoločnosť dosiahla v r. 2011, kedy spravovala majetok v hodnote 17 500 000€. V súčasnosti v r. 2012 - 2013 spoločnosť spravuje majetok v hodnote 2 200 000€.

Vykonávame správu

a) hospodársko - technickú:
poradenská služba, údržba, revízie, upratovanie,

b) obchodno - manažérska:zabezpečenie užívateľov a spravovanie uzatvorených nájomných zmlúv - plnenie záväzkov voči nájomcom z uzatvorených zmlúv.

c) investičná: investície do nehnuteľnosti 3 - tích osôb za účelom úpravy priestorv pre užívanie nájomcov.
 • spracovávanie a realizácia projektov správy a zhodnocovania majetku tretích právnických i fyzických osôb
 • zhodnocovanie majetku pred jeho speňažením (predaj, prenájom) a to i vlastnou investičnou účasťou spoločnosti
 • krátkodobá i dlhodobá správa cudzieho majetku (osobám zo zahraničia alebo v zahraničí v prípadoch akýchkoľvek indispozícií vlastníka, v konkurze, reštrukturalizácií, v dlhodobej či krátkodobej neúčasti vlastníka)
 • investície do obnovy alebo rekonštrukcie pre zabezpečenie funkčnosti pred speňažovaním majetku (predaj, prenájom)

Uzatvorením zmluvy o správe a zhodnocovaní majetku s našou spoločnosťou naši klienti získavajú profesionálne služby v správe a zhodnocovaní majetku a:
 • trvalé zabezpečovanie užívateľov - podnájomcov voľných priestorov
 • tematické projekty užívania spravovaného majetku pre zabezpečovanie vyšších príjmov za užívanie a vytvorenie stability užívateľov
 • investície do úprav priestorov nevyhnutných pre ich užívanie a podmienených užívateľmi
 • investície do opráv, obnov, rekonštrukcií (revízie, požiarne projekty, atď.)
 • stálu správu, upratovanie, stráženie, opravy, poriadok
 • celkové zvyšovanie hodnoty vlastného majetku tematickým zameraním užívania majetku, vytvorením podmienok pre takéto užívanie (územné plánovanie, stavebné povolenia, realizácia prípojok, komunikácií a pod.), opravami, údržbou, obnovou, obsadenosťou
 • a iné

Návrhy tretích osôb so záujmom o správu alebo zhodnocovanie majetku posudzujeme individuálne, na základe zaslaných dopytov.

Dopyty prosím, zasielajte na adresu obchodnesluzby@bory-zilina.sk.