Bory-Zilina
    

Smart House

všeobecné podmienky súťaže
Všeobecné podmienky súťaže

Modifikátor
– osoba, alebo skupina fyzických, alebo právnických osôb, ktorá zmodifikuje alebo zmenežuje modifikáciu (prerobenie lodného kontajnera na iný účel užívania ako bol pôvodne určený).
Modifikácia – prerobenie lodného kontajnera pre iný účel užívania ako bol určený.
•    Vek nad 18 rokov
•    Zúčastniť  sa môže jednotlivec, organizácie, alebo kolektívy i zahraničný záujemcovia,
•    Účel užívania modifikátu – bez obmedzenia ( bývanie, gastro, sklad, vínne pivnice, pivnice, pestovanie plodnín, elektrárne, bazény, športoviská, posilovne, technické priestory a pod. ) – FB fan page https://www.facebook.com   /kontajnery/?fref=ts  Pinterest, iné zdroje z internetu
•    Do súťaže nemožno prihlásiť už prerobený kontajner
•    Súťaž je vhodná pre zamestnancov podnikov, študentov stredných škôl, stredných odborných škôl, pracovníkov štátnej správy, samosprávy, členov občianskych združení, právnické a fyzické osoby a pod.
•    Modifikátor obstará potrebný počet kontajnerov na modifikáciu zo spoločnosti Bôry, s. r. o., Platanová 3 Žilina, prevádzka Ul. Za Plavárňou Žilina
•    Do súťaže sa prihlasuje vyrobený modifikát pre potrebu realizátora alebo inej tretej osoby a bude vyhotovený na jeho náklady, alebo na náklady inej tretej osoby, alebo na náklady zamestnávateľa.
•    Podmienkou je vlastníctvo autorských práv, alebo práva na užívanie autorského diela
•    Dielo je možné prihlásiť s ukončením jeho modifikácie.
•    Prihlásený bude spĺňať všeobecné podmienky súťaže. Všeobecné podmienky súťaže sú uverejnené na FB fan page Bory – kontajnery inšpirácie a www.bory-zilina.sk v sekcii „Súťaž Noah´s Arch“
•    Súťažiaci nemusí byť občanom SR
             Ďalšie podmienky modifikárora:
•    Vedie denník modifikácie, ktorý musí obsahovať dátum a čas jednotlivých prác, počet osôb vykonávajúcich pracovné úkony.
•    Zosumarizovanie času a spotreby materiálov (položkovitý rozpočet s presným popisom použitých materiálov, účtovný dokladom za jeho kúpu.
•    Vyčíslenie prospechu pre seba, alebo inú tretiu osobu na obdobie jedného roka od fiktívneho zahájenia užívania modifikátu.
•    Vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo súťaž neuskutočniť pri menšom počte záujemcov ako je 50.
•    Modifikátor vypracuje finančný spoločenský prínos (úspora nákladov, firemný prínos zisk pre užívateľa), alebo iný prospech.


Rozhodli ste sa? Vyplňte prihlášku do súťaže.
Ponúknete Vami navrhnuté riešenie modifikácie uvažovaným osobám (zamestnávateľ, podnikateľ, právnická, fyzická osoba) alebo modifikujete na svoje náklady pre svoju potrebu.

Kritéria hodnotenia modifikátu
•    potencionálny počet užívateľov modifikátu                                                                                        20%
•    výhoda modifikátu oproti súčasnému stavu                                                                                       20%
•    finančný prínos pre užívateľa v kalendárnom roku                                                                            20%
•    kvalita remeselného spracovania a kvality realizácie, celkový dizajn exteriéru,interiéru                   20%
•    kreativita a nápaditosť riešenia v praxi                                                                                               10%
•    zachovanie mobility                                                                                                                             10%

Garant súťaže:
Partneri súťaže:
Vyhlasovateľ súťaže:
Bôry, s. r. o.
Platanová 3
Žilina 010 07
www.bory-zilina.sk
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Berešíková
Mobil: 0905 361 772
E-mail: beresikova@bory-zilina.sk


Registráciou súťažných projektov prejavujú účastníci súťaže záujem o účasť v súťaži a vyjadrujú súhlas s podmienkami súťaže.

Výber súťažných projektov zabezpečí nezávislá porota zo zástupcov vyhlasujúcej spoločnosti, partnerských inštitúcií, uznávaných osobností z oblasti architektúry a stavebníctva. Jej zloženie zverejní vyhlasovateľ súťaže najneskôr v deň začatia súťaže. Zo súťažných projektov vyberá neverejným, väčšinovým úsudkom porotcov, konečné rozhodnutie prijíma konsenzom. Rozhodnutia poroty sú slobodné, nenapadnuteľné s vylúčením právnej cesty.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na posun termínu vyhodnotenia súťaže v závislosti od počtu prijatých súťažných projektov.

Autorské právo po odovzdaní súťažného projektu zostáva zhotoviteľovi. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zverejnenie prác pri uvedení mena autora/rov projektu. Predložená dokumentácia sa stáva majetkom spoločnosti Bôry, s. r. o. Tieto projekty môžu byť ďalej použité na marketingové a obchodné účely a to bez obmedzení a nároku na honorár.

Spoločnosť Bôry, s. r. o. bude ako vyhlasovateľ súťaže nakladať s poskytnutými osobnými údajmi účastníkov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Registráciou súťažných projektov prejavujú účastníci súťaže záujem o účasť v súťaži vyjadrujú súhlas s podmienkami súťaže